Βουλευτικές Εκλογές 2021 – Εκλογικά Κέντρα Εξωτερικού

English Text Follows

Βουλευτικές Εκλογές 2021 – Εκλογικά Κέντρα Εξωτερικού

Οι Βουλευτικές Εκλογές πλησιάζουν με γοργό ρυθμό και ένας από τους στόχους είναι η μείωση της ανησυχητικής αποχής από τα νέα άτομα. Παράλληλα, διανύουμε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για όλα τα άτομα και ιδιαίτερα τα νέα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα ψήφου που έχουμε, συμβάλλοντας έτσι στην εκλογή ατόμων που θα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις μας και θα παλέψουν για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα.

Άτομα άνω των 18 ΧΩΡΙΣ εκλογικό βιβλιάριο τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο

Βρείτε εδώ το Έντυπο εγγραφής στους Εκλογικούς Καταλόγους. Τις αιτήσεις μπορείτε να τις προσκομίζετε στα γραφεία των Επάρχων, νοουμένου ότι οι φωτογραφίες που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση είναι πιστοποιημένες από τους οικείους κοινοτάρχες.
Σημείωση: Όσα άτομα έκλεισαν ή κλείνουν τα 18 μέχρι και τις 30 Μαΐου 2021, μπορούν να εγγραφούν για να έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής : 02/04/2021 23:59

*Ενημερώνεστε ότι η διαδικασία αλλαγής των εκλογικών δικαιωμάτων είναι η ίδια με την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. *

Άτομα άνω των 18 ΧΩΡΙΣ εκλογικό βιβλιάριο τα οποία βρίσκονται σε Ελλάδα ή Αγγλία

Όσα άτομα βρίσκεστε στο εξωτερικό και δεν έχετε εκλογικό βιβλιάριο θα πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο Εγγραφής στους Εκλογικούς Καταλόγους, το οποίο μπορούν να υποβάλουν στα γραφεία των Επάρχων οι γονείς (χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση), νοουμένου ότι οι φωτογραφίες που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση είναι πιστοποιημένες από τους οικείους κοινοτάρχες. Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο εγγραφής στους Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού(Ελλάδα και Αγγλία) → (upload word). Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εδώ.
Σημείωση: Όσα άτομα έκλεισαν ή κλείνουν τα 18 μέχρι και τις 30 Μαΐου 2021, μπορούν να εγγραφούν για να έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής : 02/04/2021 23:59

 

Άτομα άνω των 18 με εκλογικό βιβλιάριο τα οποία βρίσκονται σε Ελλάδα ή Αγγλία

Βρείτε εδώ το Έντυπο εγγραφής στους Εκλογικούς Καταλόγους Εξωτερικού(Ελλάδα και Αγγλία). Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη και την Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εδώ.
Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής : 23/04/2021 23:59

 

 

English

 

                                                                                         Parliamentary Elections 2021 – Voting Centers Abroad

 

Parliamentary elections are approaching rapidly and one of the goals is to reduce the worrying abstention of young people. At the same time, we are going through a period full of challenges for all people and especially the younger generations. It is important that we exercise our voting right, in order to contribute to the election of people who will represent our beliefs and will fight to ensure human rights for all.

 

People above/over 18 WITHOUT voters’ registration card which are residents of Cyprus

Here you can find the application to register in the Electoral Rolls. Afterwards, you can submit the application in Prefect’s office, provided that the photos that will be submitted with the application are certified by the relevant community leaders (i.e. Mayor etc).
Note: All people that are above/over 18 or are becoming 18 before the 31st of May 2021, can register to have the right to vote.
Deadline for registrations: 02/04/2021 23:59

*Kindly notice that the process of changing the voting rights is the same as the registration in the electoral rolls. *

People above/over 18 WITHOUT voters’ registration card which are currently in Greece or England

If you’re currently staying abroad and don’t have a ballot paper, you must fill the application to register in the Electoral Rolls, which can be submitted in the Prefect’s office by your parents (no authorization needed), provided that the photos that will be submitted with the application are certified by the relevant community leaders (i.e. Mayor etc.). Additionally, you will need to complete the application to register in the Electoral Rolls abroad (Greece & England). The applications can be submitted at the relevant Embassies and Consulates of the Republic of Cyprus abroad or at the local offices of the district administrations, the citizen’s service centers and the Election Service of the Ministry of Interior.
The submission of the application to register in the Electoral Rolls abroad can also be done online here.
Note: All people that are above/over 18 or are becoming 18 before the 31st of May 2021, can register to have the right to vote.
Deadline for registrations: 02/04/2021 23:59

 

People above/over 18 WITH voters’ registration card which are currently in Greece or England

You can find here the application to register in the Electoral Rolls abroad (Greece & England). The applications can be submitted at the Embassies and Consulates of the Republic of Cyprus abroad or at the local offices of the district administrations, the citizen’s service centers and the Election Service of the Ministry of Interior.
The submission of the application to register in the Electoral Rolls abroad can also be done online here.
Deadline for registrations: 23/04/2021 23:59

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login