«Ώρα της Γης 2022»

Σε αυτή την Ώρα της Γης, διαμόρφωσε το μέλλον σου! 

Χρόνο με το χρόνο, κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης, κλείνουμε τα φώτα ως ένδειξη αλληλεγγύης για να δείξουμε πώς όλες οι μεμονωμένες ενέργειές μας μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στους συνολικούς κλιματικούς μας στόχους. Ωστόσο, η Ώρα της Γης ξεπερνά κατά πολύ τη συμβολική ενέργεια του κλεισίματος των φώτων – έχει γίνει καταλύτης για θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, οδηγώντας σε σημαντικές νομοθετικές αλλαγές με την αξιοποίηση της δύναμης του λαού και τη συλλογική δράση που δείχνει ότι όλοι μαζί μπορούμε να γίνουμε το πρόσωπο της αλλαγής. Από τότε που η Ώρα της Γης καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2007 στο Σίδνεϊ, αυξάνεται κάθε χρόνο για να γίνει το κίνημα που είναι σήμερα. Μαζί, στην Ώρα της Γης 2021, απευθυνθήκαμε σε περισσότερους από 9,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους χρησιμοποιώντας το #EarthHour καθώς και άλλα σχετικά hashtags και είδαμε την Ώρα της Γης να πραγματοποιείται σε 192 διαφορετικές χώρες και εδάφη σε όλο τον κόσμο.

Η εκστρατεία «Ώρα της Γης», αποτελεί μια παγκόσμια εθελοντική εκστρατεία που στόχο έχει να ενώσει τους ανθρώπους για την προστασία του πλανήτη. Το συντονιστικό ρόλο για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, έχει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και η Νεολαία Οικολόγων.

Μαζί μπορούμε να “Διαμορφώσουμε το Μέλλον μας”. Το 2022 είναι μια κρίσιμη χρονιά, καθώς το ερχόμενο καλοκαίρι, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν για να συμμετάσχουν σε μια κρίσιμη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να θεσπίσουν μια φιλόδοξη και δεσμευτική παγκόσμια δέσμευση – παρόμοια με τη Συμφωνία του Παρισιού, αλλά για τη φύση – για την αντιστροφή της απώλειας της φύσης και της βιοποικιλότητας έως το 2030. Η Ώρα της Γης είναι η χρυσή ευκαιρία να θέσουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον πλανήτη μας και να δημιουργήσουμε την παγκόσμια δυναμική που απαιτείται για να πιέσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση.

Η ομάδα για την «Ώρα της Γης Κύπρου» συνεχίζει και φέτος την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει από το 2018, θέτοντας για άλλη μια χρονιά ως εθνικό στόχο τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες με απλές δικές τους πρακτικές να συνδεθούν με τη γη και να γίνουν μέρος της αλλαγής. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της επικαιρότητας στην Ουκρανία, μέσα από την παγκόσμια εκστρατεία Ώρα της Γης θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης, τονίζοντας τη δύναμη που έχουμε ενωμένοι!

Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 από τις 20:30 μέχρι τις 21:30, σας καλούμε να συμμετέχετε κι εσείς στην Ώρα της Γης κλείνοντας τα φώτα και δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και ειρήνης. 

Ας διαμορφώσουμε το μέλλον μας ΜΑΖΙ!

 

Νεολαία Οικολόγων

 

«Earth Hour 2022»

 

For this Earth Hour, shape your future!

 

Year on year during Earth Hour, we all switch off in solidarity to show how all our individual actions can make a huge impact on our overall climate goals. However, Earth Hour goes far beyond the symbolic action of switching off – it has become a catalyst for positive environmental impact, driving major legislative changes by harnessing the power of the people and collective action showing that together we can be the face of change. Since Earth Hour was first introduced in 2007 in Sydney it has been growing annually to become the movement it is today. Together, in Earth Hour 2021, we reached out to over 9.6 billion people using our #EarthHour as well as other related hashtags and saw Earth Hour take place in 192 different countries and territories around the globe. 

 

The “Earth Hour” campaign is a global voluntary campaign that aims to unite people to protect the planet. The coordinating role for the events that take place in Cyprus, have the Cyprus Greens and the Young Cyprus Greens.

 

Together we can ‘Shape our Future’. 2022 is a crucial year as this coming summer, world leaders will be coming together to attend a critical United Nations conference on nature & biodiversity to establish an ambitious and binding global commitment – similar to the Paris Agreement, but for nature – to reverse nature and biodiversity loss by 2030. Earth Hour is the perfect opportunity to put the spotlight on our planet and build the global momentum needed to pressure world leaders into action.

The “Earth Hour Cyprus” team continues this year the campaign that started back in 2018, setting for another year as a national goal the reduction of single use plastics, thus giving the opportunity to all citizens with simple own practices to connect with the earth and become part of change. Finally, taking into account current events in Ukraine, through the global Earth Hour campaign we want to send a message of peace and solidarity, emphasizing the strength we have united! 

On Saturday, March 26, 2022 from 20:30 to 21:30, we invite you to participate in Earth Hour by turning off the lights and giving a message of hope and peace.

 

Let’s Shape our Future TOGETHER!

 

Young Cyprus Greens

 

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login