Οικονομικός Απολογισμός Νεολαίας Οικολόγων 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 2015
 
Μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού από 2014    21.972,57
Έσοδα Νεολαίας Οικολόγων
Ετήσια Κρατική Χορηγία    14.690,42
Συνδρομές/Εγγραφές Μελών         165,00
Χορηγίες για εκδηλώσεις
ΟΝΕΚ     2.306,00
ΚΟΤ        500,00
Υπουργείο Γεωργίας     1.000,00
CYTA     1.000,00
Δωρεές          40,00
Τελικό                  4.846,00
Χορηγίες για συνέδρια εξωτερικού/συνδρομές στο εξωτερικό
ONEK     1.000,00
KOΣΠ – Συνδρομή στο FYEG        161,90
Τελικό      1.161,90
Εισπράξεις από εκδηλώσεις Νεολαίας         277,00
Bank interest            31,58
Σύνολο Εσόδων    21.171,90
Έξοδα Νεολαίας Οικολόγων
Μισθοί, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ασφάλεια Υπαλλήλου    14.377,58
Ταξίδια στο εξωτερικό για Συνέδρια Πρασίνων      1.764,02
Εκδηλώσεις/Δράσεις/ Συνέδρια Νεολαίας Οικολόγων      4.694,87
Συντήρηση Ιστιοσελίδας         597,50
Έξοδα και τόκοι τραπεζών            19,47
Συνδρομή στο FYEG         161,90
Συνδρομή στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου            60,00
Σύνολο Εξόδων    21.675,34
Υπόλοιπο λογαριασμού για το 2015            21.469,13

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ 2016
Μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού από 2015        21.469,13
Έσοδα Νεολαίας Οικολόγων
Ετήσια Κρατική Χορηγία    14.690,42
Συνδρομές/Εγγραφές Μελών         431,62
Χορηγίες για εκδηλώσεις/εξοπλισμός γραφείου
ΟΝΕΚ     5.141,00
Υπουργείο Γεωργίας     1.500,00
Φώτος Φωτιάδης         500,00
ΚΟΤ         500,00
Δωρεές         159,08
Οικολογική Κίνηση Κύπρου         166,75  
Τελικό      7.966,83
Χορηγίες για συνέδρια εξωτερικού/συνδρομές στο εξωτερικό
KOΣΠ – Συνδρομή στο FYEG         161,90
FYEG         667,83
Τελικό         829,73
Εισπράξεις από εκδηλώσεις Νεολαίας
Συμμετοχές στις εκδρομές         831,50
Πωλήσεις         195,00
Τελικό      1.026,50
Bank interest              5,50
Σύνολο Εσόδων              24.950,60
Έξοδα Νεολαίας Οικολόγων
Δάνειο ΝΕ.ΟΙ προς ΚΟΣΠ     7.000,00
Μισθοί, Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ασφάλεια Υπαλλήλου   15.706,80
Ταξίδια στο εξωτερικό για Συνέδρια Πρασίνων     2.500,51
Εκδηλώσεις/Δράσεις/ Συνέδρια Νεολαίας Οικολόγων   10.989,52
Συντήρηση Ιστιοσελίδας     1.347,89
Έξοδα και τόκοι τραπεζών           16,80
Συνδρομή στο FYEG         161,90
Συνδρομή στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου           60,00
Σύνολο Εξόδων             37.783,42
Υπόλοιπο λογαριασμού για το 2016            8.636,31

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login