Καταστατικό Νεολαίας Οικολόγων

 • February 19, 2016

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ –ΣΤΟΧΟΙ

 • Η οργάνωση της Νεολαίας Οικολόγων στοχεύει να συντονίσει τις δραστηριότητες νέων ατόμων που συμμερίζονται τις αρχές της πολιτικής οικολογίας και είναι έτοιμοι να εργαστούν για την επίτευξη τους.
 • Ευαισθητοποίηση των νέων ατόμων στα περιβαλλοντικά προβλήματα στοχεύοντας στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Αντιπροσώπευση της Κύπρου σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό, συνέδρια, συμμετοχή σε δίκτυα νεολαιών κ.α.
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες νέων στην Κύπρο, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική παρέμβαση
 • Συμμετοχή στις διεργασίες του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
 • Συμμετοχή στη συλλογική διοίκηση
 • Συμμετοχή στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων

2. ΜΕΛΗ

Εγγραφή
Μέλη της Νεολαίας Οικολόγων  μπορούν να καταστούν, μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το αντίστοιχο Επαρχιακό Συμβούλιο, άτομα που συμφωνούν με το καταστατικό και τις αρχές της Νεολαίας Οικολόγων, έχουν συμπληρώσει τα 14 τους χρόνια και δεν υπερβαίνουν τα 35 και είναι οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη. Κάθε αίτηση για εγγραφή μέλους εξετάζεται από το οικείο Επαρχιακό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ανάλογα.

Διαγραφή
Διαγραφή ενός μέλους αποφασίζεται με πλειοψηφία των ¾ των μελών του αντίστοιχου επαρχιακού συμβουλίου, όταν το μέλος ενεργεί αντίθετα με τους στόχους της οργάνωσης. Μέλος που έχει διαγραφεί έχει δικαίωμα να προσφύγει γραπτώς στην αμέσως επόμενη Επαρχιακή Συνέλευση, της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Ισοτιμία
Τα μέλη κάθε συλλογικού οργάνου είναι ισότιμα. Ο/η πρώτος/η δεν είναι ανώτερος/η των υπολοίπων, αλλά ο/η εκπρόσωπος του οργάνου εκφράζει και εκπροσωπεί το όργανο δημόσια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκλέγεται με δημοκρατικές διαδικασίες από τα μέλη του οργάνου.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ

H Νεολαία Οικολόγων  συνδέεται άρρηκτα με το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Ο/η Γενικός Γραμματέας και ο/η Βοηθός Γενικός Γραμματέας μετέχουν ex-officio. Σε περίπτωση που είναι ήδη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Οικολόγων διορίζει δύο άλλα μέλη του (που είναι εγγεγραμμένα μέλη του Κινήματος), στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Επιπλέον, εκπρόσωπος της Νεολαίας των Οικολόγων δικαιούται ex-officio συμμετοχή στην Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Οι αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δεν είναι εκ προοιμίου δεσμευτικές για τη Νεολαία και αντίστροφα.

4. ΟΡΓΑΝΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

(α)Παγκύπριο Συνέδριο (Π.Σ.)

Ανώτατο όργανο ορίζεται το Παγκύπριο Συνέδριο που συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο χρόνια. Τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλισης, τα θέματα και τη διαδικασία αποφασίζει και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το κεντρικό συμβούλιο. Μπορεί να συγκληθεί Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, μετά από γραπτή απαίτηση του 1/5 των μελών της Νεολαίας Οικολόγων .

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει τις βασικές πολιτικές αρχές, πλαίσια και στόχους δράσης και παρέμβασης της Νεολαίας.

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών. Το Παγκύπριο Συνέδριο δεν εκλέγει όργανα.

Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι ανοικτό για όλους. Δικαίωμα συμμετοχής (παρακολούθησης, τοποθέτησης) έχουν όσοι το επιθυμούν. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη.

Το προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και αποτελείται από 5 άτομα.

Πρόεδρος
Έχει τη γενική ευθύνη, δίνει το λόγο και τον αφαιρεί

Γραμματέας
Κρατάει πρακτικά του συνεδρίου

Αντιπρόεδρος
Αναπληρώνει τον πρόεδρο εν απουσία του (έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα)

Σύμβουλος
Βοηθά στην διεκπεραίωση των εργασιών του Συνεδρίου

Σύμβουλος
Βοηθά στην διεκπεραίωση των εργασιών του Συνεδρίου

Δεοντολογία
Δικαίωμα λόγου έχουν όλοι οι σύνεδροι. Η έκταση των ομιλιών καθορίζεται από το κεντρικό συμβούλιο. Το δικαίωμα λόγου δίδεται ή αφαιρείται μόνο από τον/την πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Συνεδρίου. Αφαίρεση λόγου γίνεται μόνο όταν οι όροι της διαδικασίας παραβιάζονται ή όταν γίνονται απρεπείς αναφορές ή όταν ο ομιλητής παρεκτρέπεται και απευθύνει κατηγορίες κατά προσώπου ή γενικά υποδεικνύει προσβλητική συμπεριφορά κατά την κρίση του/της Προέδρου ή Αντιπροέδρου.

(β)Επαρχιακά Συμβούλια
Κάθε επαρχιακό συμβούλιο είναι πενταμελές και εκλέγεται από τις επαρχιακές συνελεύσεις, οι οποίες συνέρχονται κάθε δύο χρόνια.

Τα επαρχιακά συμβούλια είναι 6, όσες και οι επαρχίες της Κύπρου:

 • Επαρχιακό Συμβούλιο Λευκωσίας/Κερύνειας.
 • Επαρχιακό Συμβούλιο Λάρνακας.
 • Επαρχιακό Συμβούλιο Λεμεσού.
 • Επαρχιακό Συμβούλιο Πάφου.
 • Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου.

Κάθε επαρχιακό συμβούλιο συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα ως ακολούθως

 1. Επαρχιακός Γραμματέας
 2. Βοηθός Επαρχιακός Γραμματέας
 3. Επαρχιακός Οργανωτικός
 4. Επαρχιακός Ταμίας
 5. Μέλος

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους το αντικαθιστά ο πρώτος επιλαχών. Τα επαρχιακά συμβούλια διεκπεραιώνουν τις αποφάσεις του κεντρικού συμβουλίου και αποφασίζουν για κάθε άλλο θέμα που αφορά την επαρχία τους και δεν καθορίζεται από το κεντρικό συμβούλιο.

Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές προς όλους, μέλη και μη, εκτός αν κρίνει ο/η επαρχιακός γραμματέας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι πρέπει να είναι κλειστή μια συνεδρίαση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ενεργά μέλη, που καταγράφονται ως οργανικά μέλη του συμβουλίου.

Απαρτία αποτελούν τα μισά + 1 μέλη

Συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κρίση τους.

Η θητεία του απερχόμενου συμβουλίου λήγει αφού, με ευθύνη του, γίνουν οι διεργασίες εκλογής του νέου επαρχιακού συμβουλίου, το αργότερα δύο βδομάδες πριν το Παγκύπριο Συνέδριο.

(δ) Κεντρικό Συμβούλιο
Είναι το ανώτερο όργανο της Νεολαίας Οικολόγων , μέχρι το επόμενο Παγκύπριο Συνέδριο. Είναι 5μελές σώμα το οποίο εκλέγεται από το διευρυμένο κεντρικό συμβούλιο, που αποτελείται από όλα τα μέλη των επαρχιακών συμβουλίων.

Το διευρυμένο κεντρικό συμβούλιο συγκαλείται αφού ολοκληρωθεί η
διαδικασία εκλογής των επαρχιακών συμβουλίων και όχι αργότερα από
ένα μήνα μετά το Παγκύπριο Συμβούλιο.

Καταρτίζεται σε σώμα ως ακολούθως :

 • Γενικός Γραμματέας
 • Εκπροσωπεί την Νεολαία Οικολόγων στα ΜΜΕ, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων και προετοιμάζει τα θέματα προς συζήτηση.
 • Βοηθός Γενικός Γραμματέας
 • Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα σε περίπτωση που απουσιάζει. Κρατάει τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
 • (Οργανωτικός Γραμματέας)
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Νεολαίας (λίστες μελών, κινητοποιήσεις. εκδηλώσεις)
 • (Οικονομικός Γραμματέας)
 • Έχει την εποπτεία των οικονομικών του Κεντρικού Συμβουλίου και ελέγχει τα επαρχιακά ταμεία, ασχολείται με την διαχείριση.
 • Μέλος
 • Αναλαμβάνει την ευθύνη δημιουργίας επιτροπών θεματικών και άλλων συμβουλευτικού χαρακτήρα, π.χ. επιτροπή παιδείας, επιτροπή πολιτιστικών. Σε αυτές τις επιτροπές θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και μέλη μη εκλεγμένα σε θεσμικά όργανα της Νεολαίας Οικολόγων .
 • Η θητεία του Κεντρικού Συμβουλίου είναι δύο έτη.
 • Το κεντρικό συμβούλιο δικαιούται να διορίζει ένα ή περισσότερους επαρχιακούς αντιπροσώπους σε περίπτωση που κάποια επαρχία λόγω έλλειψης ικανοποιητικού αριθμού μελών ή άλλου λόγου αδυνατεί να καταρτιστεί σε σώμα.
 • Η θητεία του απερχόμενου κεντρικού συμβουλίου λήγει αφού, με ευθύνη του, γίνουν οι διεργασίες σύγκλισης του Διευρυμένου Κεντρικού Συμβουλίου, όχι αργότερα από ένα μήνα μετά το Παγκύπριο Συνέδριο. Αποτελείται από όσα επαρχιακά συμβούλια εξέλεξαν τα μέλη τους.
 • Το κεντρικό συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κρίση του ή όταν το ζητήσει να συγκληθεί ο/η Γενικός/ή Γραμματέας, ή όταν το επιθυμεί, με γραπτή επιστολή του στον/στην Γενικό/ή Γραμματέα, ένα από τα μέλη του. Περισσότερες από τέσσερις φορές να γίνεται αλλαγή.
 • Απαρτία αποτελούν τα 3 ενεργά μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου.
 • Το γραφείο Τύπου είναι τριμελής επιτροπή που διορίζεται από το κεντρικό συμβούλιο της ΝΕ.ΟΙ. Ο/η συντονιστής/τρια του γραφείου τύπου εκτελεί χρέη εκπροσώπου τύπου, αναλαμβάνει την οργάνωση επικοινωνιακών λειτουργιών της νεολαίας, την διεξαγωγή διασκέψεων τύπου , να ενημερώνει τα μέλη με ανακοινώσεις για τα θέματα περιβάλλοντος και γενικά για τις δραστηριότητες της νεολαίας.
 • Το γραφείο διεθνών σχέσεων είναι η τριμελής επιτροπή που διορίζεται από το κεντρικό συμβούλιο της ΝΕ.ΟΙ. Ο/η συντονιστής/τρια του γραφείου διεθνών σχέσεων πρέπει να είναι μέλος του κεντρικού συμβουλίου. Το γραφείο διεθνών σχέσεων αναλαμβάνει την ηλεκτρονική επικοινωνία με ευρωπαίους νέους πράσινους, τη μετάφραση υλικού και την ενημέρωση του κεντρικού συμβουλίου για δραστηριότητες που αφορούν την οργάνωση. Εκπροσωπεί την νεολαία σε σεμινάρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

5. ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Νεολαίας Οικολόγων  προέρχεται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών, εισφορές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα (χωρίς καμία υποχρέωση της Νεολαίας) , εκδηλώσεις.

Οι οικονομικοί πόροι χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των εξόδων που προκύπτουν από τη δράση και λειτουργία της Νεολαίας Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ως οργανωμένο σύνολο.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ορίζει δύο μέλη της Νεολαίας ως Ελεγκτές, οι οποίοι έχουν εξουσία και καθήκον να ελέγχουν την οικονομική διαχείριση κάθε Επαρχιακού Συμβουλίου και να καταθέτουν σχετική έκθεση στο Παγκύπριο Συνέδριο.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των 2/3 του συνόλου των μελών, σε καταστατική συνέλευση η οποία συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσουν με γραπτό αίτημα προς το Κεντρικό Συμβούλιο τα 3/5 του συνόλου των μελών.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login