Διαρθρωμένος Διάλογος: Απαντήσεις Ερωτηματολογίου

1.1 Όσον αφορά στη θεσμική δημοκρατία, ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων στις;α)Τοπικές εκλογές;β)Περιφερειακές εκλογές;γ) Εθνικές εκλογές;δ) Ευρωπαϊκές εκλογές Προτάσεις για την αύξηση της συμμετοχής των νέων στις εκλογές;• Η άγνοια και η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα κοινά οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά αποχής από τις εκλογικές διαδικασίες. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων, στο λανθασμένο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της πολιτικής αγωγής στα σχολεία. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της υποτίμησης του μαθήματος, καθώς δεν δίνεται η κατάλληλη σημασία από τους ίδιους τους καθηγητές που το διδάσκουν. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να ενισχύσει τα μαθήματα πολιτικής αγωγής με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Το μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται από πολιτικούς επιστήμονες που έχουν την ακαδημαϊκή γνώση επί του θέματος, οι οποίοι θα μπορούν να μεταδώσουν στους μαθητές την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και γνώσεις για τη λειτουργία των δομών, των θεσμών και των φορέων του κράτους. Για να μπορέσουν οι νέοι να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τις εκλογικές διαδικασίες και να αυξηθεί η προσέλευση τους στις κάλπες, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουν τη σημασία και την υπόσταση της κάθε εκλογικής διαδικασίας και των θεσμών του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται το φαινόμενο της άνισης προβολής των υποψηφίων από τα ΜΜΕ ενώ υπάρχει έντονο το αίσθημα της μη τήρησης των προεκλογικών υποσχέσεων. Προτείνεται η δημιουργία κρατικής ιστοσελίδας με τις προεκλογικές δεσμεύσεις όλων των υποψηφίων κάθε εκλογικής διαδικασίας, έτσι ώστε να υπάρχει ίση προβολή υποψηφίων, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει έλεγχος από τους ψηφοφόρους για το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι προεκλογικές υποσχέσεις. Η ιστοσελίδα αυτή θα μπορούσε να παρουσιάζει ολιγόλεπτα βίντεο των υποψηφίων (μίνι συνεντεύξεις) για τις θέσεις τους.;• Ψηφοφορία μέσω διαδικτύου για διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας;• Εφαρμογή οριζόντιας ψηφοφορίας, έτσι ώστε να μπορεί ο κάθε ψηφοφόρος να ψηφίζει άτομα και όχι μόνο κόμματα.;• Θεσμοθέτηση Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νεολαίας με δικαίωμα υποψηφιότητας σε άτομα ηλικίας 16-35. Το ενδιαφέρον των νέων για τα κοινά θα αναπτυχθεί μέσα από την εμπλοκή των ιδίων στην τοπική τους κοινωνία και μέσα από τη θεσμοθετημένη εκλογή τους σε δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια νεολαίας. Χρειάζεται να ενισχυθεί ο ρόλος των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και να πάψει η απομόνωση τους από την πολιτική ζωή των κρατών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εμπλοκή τους στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την τοπική τους κοινωνία, τη γειτονιά τους.;• Να καθοριστεί χρονικό όριο θητείας. Ο/η κάθε πολιτικός να δικαιούται να εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μόνο μέχρι και 3 φορές ούτως ώστε να υπάρχει ανανέωση στα διάφορα αξιώματα και νέα άτομα με φρέσκες ιδέες.;• Έλεγχος της παρουσίας των εκλελεγμένων στην Ολομέλεια της Βουλής και στα Δημοτικά Συμβούλια. Οι νέοι ομολογούν μια δυσπιστία ως προς τη συνέπεια των εκλελεγμένων και προτείνουν το συνεχή έλεγχο της παρουσίας των εκλελεγμένων στις συνεδρίες που υποχρεούνται να παρακολουθούν σύμφωνα με το αξίωμα τους.;• Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων για αποφάσεις σε τοπικό (δημοτικό) επίπεδο;• Δημιουργία τεχνοκρατικής υπηρεσίας στη Βουλή ούτως ώστε να υπάρχουν ειδήμονες που θα μπορούν να συμβουλεύουν σε οποιαδήποτε εξειδικευμένα θέματα για τα οποία ο εκάστοτε βουλευτής δεν έχει γνώσεις λόγω διαφορετικής επαγγελματικής ειδικότητας.;• Συμμετοχή εκπροσώπων της νεολαίας στις επιτροπές της Βουλής.;1.2. Ποιες δράσεις θα υποστήριζαν το διάλογο για μείωση του ορίου ηλικίας με δικαίωμα ψήφου.;Για να υπάρξει σημαντική αλλαγή και πραγματικοί λόγοι για την μείωση του ορίου ηλικίας με δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι αλλαγές στα θέματα εκπαίδευσης που αναφέρονται πιο πάνω σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος της πολιτικής αγωγής και της δημιουργίας κριτικής σκέψης στους νέους. Εάν δεν λυθούν αυτά τα δύο θέματα δεν υπάρχει λόγος μείωσης του ορίου εφόσον οι νέοι μας δεν θα είναι έτοιμοι και πάλι να εμπλακούν στις εκλογικές διαδικασίες. Δεν θεωρούμε ότι το ποσοστό αποχής θα μειωθεί εάν μειωθεί το όριο ηλικίας με δικαίωμα ψήφου, χωρίς πρώτα να προηγηθεί η ουσιαστική παιδεία με ενισχυμένο το μάθημα της πολιτικής αγωγής.1.3. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις απαιτούνται για την εμπλοκή των μη οργανωμένων νέων στη θεσμική δημοκρατία;Είναι σημαντικό να γίνονται περισσότερες και μαζικότερες ενημερωτικές εκστρατείες και να δημιουργηθεί ένα Youth Info Desk από όπου οι μη οργανωμένοι νέοι να μπορούν να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τους θεσμούς του κράτους. Επιπλέον, η εφαρμογή της εισήγησης για θεσμοθέτηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων νεολαίας θα ενισχύσει το ρόλο των νέων που δεν ανήκουν σε οργανωμένα σύνολα. 2.1 Ποιες πρέπει να είναι οι κύριες αρχές στις οποίες να βασίζονται οι υποστηρικτικές και χρηματοδοτικές δομές, ούτως ώστε να καταστούν οι οργανώσεις νεολαίας ικανές να εμπλέξουν τα μέλη τους σε δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες για νέους. (π.χ. ανεξαρτησία της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για νέους vs διαφάνεια και παρακολούθηση κονδυλίων, επιχορήγηση ανά δραστηριότητα vs μακροπρόθεσμη επιχορήγηση, δυνατότητες για υποστήριξη από ιδιωτικούς τομές, έρανοι για χρηματική ενίσχυση, αυτοχρηματοδότηση);Η νεολαία της Κύπρου δεν ενημερώνεται σωστά για τα προγράμματα και οποιεσδήποτε δραστηριότητες πραγματοποιούνται από τις οργανώσεις νεολαίας. Θα πρέπει να ενδυναμωθούν με επιπλέον χρηματοδότηση οι εκστρατείες ενημέρωσης για να γίνεται χρήση μαζικότερων μέσων, π.χ. τηλεοπτική διαφήμιση. Επίσης, θα πρέπει οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα οποιαδήποτε προγράμματα τις οποίες συμπληρώνουν οι οργανώσεις νεολαίας να απλοποιηθούν και να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης.;2.2 Κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας θα συζητηθεί η μελλοντική δομή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί το μελλοντικό πρόγραμμα για τη νεολαία, ώστε να είναι πιο φιλικό προς τους νέους και να υποστηρίζει τις δράσεις των οργανώσεων νεολαίας, το διαρθρωμένο διάλογο και προσπάθειες προσέγγισης (των νέων) στην Ευρώπη.;Οι νέοι έχουν ανάγκη να έχουν φωνή στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων, ιδιαίτερα σε θέματα που τους αφορούν. Σημαντική είναι λοιπόν η Δημιουργία Βουλής των νέων της Ευρώπης με εκπροσώπους της νεολαίας των χωρών μελών και η ίδρυση Γραφείου Επιτρόπου νεολαίας σε κάθε χώρα. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί νέοι δεν γνωρίζουν τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πώς λειτουργεί, τα ευρωπαϊκά τους δικαιώματα και το σε πόσο μεγάλο βαθμό τους επηρεάζουν οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου στην καθημερινή τους ζωή. Εισηγείται όπως διοργανώνονται ταξίδια στις Βρυξέλλες για γνωριμία με την Ε.Ε. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάθε κράτος μέλος, θα μπορούσε να διοργανώνει επιχορηγημένες εκπαιδευτικές αποστολές στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, με παρουσία νέων ευρωπαίων πολιτών σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αντίληψη των δομών και των διαδικασιών της ΕΕ.;Ο διαρθρωμένος διάλογος για τους νέους είναι ένα θετικό βήμα στροφής προς τους νέους, όμως θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί. Παρόλα αυτά, τα έντυπα χρηματοδοτήσεως των οργανώσεων νεολαίας και η διαδικασία επιλεκτικότητας και αξιολόγησης θα πρέπει να απλοποιηθούν. Επίσης, θα αποτελούσε μεγαλύτερο κίνητρο προς τις οργανώσεις νεολαίας η πλήρης χρηματοδότηση των διοργανώσεων εκδηλώσεων για το διαρθρωμένο διάλογο.;2.3 Πώς μπορεί η νέα γενιά προγραμμάτων να υποστηρίξει την αύξηση του αριθμού των νέων εθελοντών, των νέων που ψηφίζουν ή συμμετέχουν σε οργανώσεις με τρόπο που να αυξάνεται η ενεργός πολιτότητα.;Ο βασικότερος στόχος θα πρέπει να είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση της εκπαίδευσης των νέων γύρω από τη σημασία της συμμετοχής στα κοινά και τα δικαιώματα των πολιτών για να δημιουργείται ενδιαφέρον από μικρή ηλικία. Ο διορισμός ειδικευμένων καθηγητών επί του θέματος, η διοργάνωση συζητήσεων σε μορφή “debate” και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, αποτελούν τη σωστή βάση για αύξηση του αριθμού των νέων που ψηφίζουν ή συμμετέχουν σε οργανώσεις και κατ’ επέκταση της ενεργούς πολιτότητας.;Η οικονομική ενδυνάμωση των οργανώσεων νεολαίας αποτελεί ορόσημο για την δυναμική παρουσία τους στην κοινωνία των νέων. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταλλαγή των νέων ευρωπαίων πολιτών μέσα από τις οργανώσεις νεολαίας με διοργανώσεις συζητήσεων και εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν την νεολαία. 2.4 Πώς μπορεί να αναπτυχθεί η νέα γενιά προγραμμάτων, ώστε να υποστηρίζει οργανώσεις νεολαίας και προγράμματα που επιδιώκουν την εμπλοκή περισσότερων μη οργανωμένων νέων, Παρακαλώ προτείνετε συγκεκριμένες λύσεις.;Θα πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο ο Διαρθρωμένος Διάλογος. Θα ήταν καλό να στηριχθούν και να χρηματοδοτηθούν κι άλλα προγράμματα τέτοιου είδους και να γίνει σωστή και μαζική πληροφόρηση. Επίσης, να διευκολυνθεί η διαδικασία για δημιουργία Μη κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και στήριξη όπως οι υφιστάμενες.;Οι μη οργανωμένοι νέοι δεν τυγχάνουν ενημέρωσης για τα προγράμματα που υπάρχουν και τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να απολαμβάνουν. Χρειάζεται συνεχής ηλεκτρονική (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο) ενημέρωση με στόχο να ενημερώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ποσοστό νέων. Δεν γίνεται να ενοποιηθούν τα προγράμματα νέας γενιάς, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μικρότερες πιθανότητες διεκδίκησης από άτομα και ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό. 2.5 Ποιες συγκεκριμένες δράσεις απαιτούνται, για να υποστηριχτεί η ικανότητα των νέων για δημιουργικότητα, καινοτομία και ταλέντο ως εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία;Απαιτείται η ενδυνάμωση των Κέντρων Νεότητας σε τοπικό επίπεδο, του προγράμματος Αθλητισμός για ‘Όλους και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, το κόστος συμμετοχής σε στα πιο πάνω θα πρέπει να είναι από χαμηλό έως μηδαμινό, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν νέοι από όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να στηριχθούν online διαγωνισμοί με θέματα δημιουργικότητας όπως το design, η τέχνη, το θέατρο κτλ.

No Comments

Sorry comments are closed for this Post.

Web Development by Digidestination Ltd.

User Login